STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, zwany dalej „GOK”, jest samorządową instytucją  kultury.
2. GOK działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t., Dz. U. z 2019 r., poz. 1983, z późn. zm.);
2) niniejszego Statutu.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie może używać nazwy skróconej: GOK.


§ 2


1. Organizatorem GOK jest Gmina Łopuszno.
2. GOK został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łopuszno pod numerem 1/2002 i posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedziba GOK mieści się w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 3.
2. GOK prowadzi działalność na terenie Gminy Łopuszno.
3. GOK może, szczególnie w ramach współpracy lub wymiany z innymi podmiotami lub w celu promocji osiągnięć kulturalnych Gminy, działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.
4. GOK może tworzyć i prowadzić na terenie gminy świetlice wiejskie.

Rozdział 2.
Zakres działalności


§ 4

1. Podstawowym celem statutowym GOK jest prowadzenie działalności kulturalnej.

2. Do podstawowych zadań GOK należy:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką, rozwojem muzycznym;
4) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej;
5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;
6) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;
7) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych i artystycznych;
8) współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury;
9) promocja walorów kulturowych gminy.

3. GOK realizuje zadania określone w ust. 2 w szczególności poprzez:
1) prowadzenie stałych form działalności w postaci zespołów artystycznych i kółek zainteresowań;
2) organizację imprez kulturalnych;
3) organizację imprez artystyczno- rozrywkowych;
4) organizację konkursów, przeglądów i festiwali z różnych dziedzin sztuki;
5) organizację wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej;
6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
7) udzielanie pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych.

4. GOK może prowadzić dodatkowo działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz edukacji prozdrowotnej i ekologicznej poprzez organizację warsztatów, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, organizację imprez sportoworekreacyjnych, a także poprzez podjęcie współpracy z innymi instytucjami kultury, jednostkami gminy, szkołami lub organizacjami pozarządowymi, o ile nie będzie to kolidowało z realizacją podstawowych zadań i celów GOK.

 

§ 5


1. GOK może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, z której uzyskane przychody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych.

2. Działalność dodatkowa, o której mowa w ust. 1 musi być powiązana z podstawowym celem działalności GOK i może być prowadzona w zakresie:
1) handlu (sprzedaż obrazów, książek, pamiątek, dzieł sztuki, itp.);
2) organizacji zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym;
3) wykonywania usług w zakresie informacji;
4) organizacji uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;
5) organizacji konferencji, kursów, szkoleń;
6) wynajmu pomieszczeń lub sprzętu;
7) usług technicznych – w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt.
3. Prowadzenie przez GOK dodatkowej działalności, o której mowa w ust 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

 

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

 

§ 6

1. GOK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łopuszno w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Wójt dokonuje wobec Dyrektora GOK wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

 

§ 7


Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora GOK należy w szczególności:
1) zarządzanie GOK;
2) dokonywanie w imieniu GOK czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli
w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;
3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych
i wewnątrzorganizacyjnych GOK;
4) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie
informacji z ich wykonania;
5) ustalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
6) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości GOK;
7) efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem GOK;
8) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za GOK wobec
pracowników GOK;
9) kontakt i współpraca z organizatorem.

§ 8


1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników GOK oraz ustala szczegółowy zakres ich czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw, jak również ustala wynagrodzenie pracowników GOK.
2. Dyrektor może wydawać pisemne zarządzenia, obowiązujące podległe mu osoby i jednostki, w tym świetlice.
3. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9


1. Przy GOK może działać Rada Programowa, która jest organem opiniodawczo- doradczym GOK.
2. Do zadań Rady Programowej należy:
1) opiniowanie planów działalności oraz planów finansowych GOK;
2) wyrażanie opinii i składanie do Dyrektora wniosków w istotnych sprawach związanych z działalnością GOK;
3) doradztwo w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności GOK;
4) doradztwo w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania GOK.

§ 10


1. Radę Programową powołuje Wójt, na wniosek Dyrektora GOK, na okres 4 lat.
2. Rada Programowa składa się z pięciu osób, powołanych spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora GOK.
3. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) Urzędu Gminy Łopuszno;
2) Komisji Rady Gminy właściwej w sprawach kultury;
3) szkoły stale współpracującej z GOK;
4) miejscowego środowiska skupiającego amatorski ruch artystyczny;
5) stowarzyszenia prowadzącego na terenie gminy działalność związaną z kulturą.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w terminie 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora GOK. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor GOK.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

 

§ 11


1. GOK jest samorządową osobą prawną należącą do sektora finansów publicznych.
2. GOK korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Łopuszno.
3. GOK samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, mając na uwadze efektywność ich wykorzystania.
4. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
5. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora GOK, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Gminę Łopuszno, sporządzony
 zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

§ 12


Źródłami finansowania GOK są:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu;
3) przychody z pobieranych opłat;
4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;
5) dotacje celowe z budżetu państwa;
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
7) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

§ 13


Roczne sprawozdanie finansowe GOK podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Łopuszno.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 14


Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy Łopuszno. 

Attachments:
Download this file (uchwala-statut-2022.pdf)UCHWAŁA nr XLII/355/2022 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE[ ]Super User457 kB2023-04-14 19:23
Download this file (statut-GOK-Lopuszno.pdf)STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE[STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOPUSZNIE]Super User369 kB2019-11-13 17:10

Cat Hair Remover