Oświadczenie o dostępności
Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

 

Deklaracja dostępności
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gok-lopuszno.eu/

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 41 24 29 444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo - skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:   www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Łopusznie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Łopuszno i posiada status samorządowej instytucji kultury. Jednostka ma samodzielną siedzibę położoną w Łopusznie ul. Włoszczowska 3 na parterze  budynku murowanego. W budynku nie ma oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz budynku nie ma windy, schody są łamane spocznikiem z jednej strony oddzielone są ścianą z drugiej zamontowana jest barierka.   Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

ZAPRASZAMY do GOK!!!
Zajęcia taneczne, manualne :)
Kursy językowe
Imprezy plenerowe
Spotkania z artystami

Cat Hair Remover