REGULAMIN  V  GMINNEGO  TURNIEJU  SOŁECTW  O  PUCHAR WÓJTA ŁOPUSZNO 2019


 
1.    Cele
  - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego w gminie Łopuszno,
  - Kultywowanie tradycji i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców;
  -  Aktywizacja środowisk samorządowych wsi do systematycznego działania w zakresie kultury  fizycznej, rekreacji sportu.
  - Integracja społeczności Gminy Łopuszno.


2.    Organizator
-  Wójt Gminy Łopuszno,  
 -  Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie,
- Gminny Ośrodek Kultury

3.    Miejsce i termin
  - 8.09.2019 r..   Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie
 - Termin składania zgłoszeń do 03.09.2019 r.   w  biurze GOSW
 - Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.    Uczestnicy
- W turnieju sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące Sołectwa z terenu gminy Łopuszno;
 - W skład drużyny mogą wchodzić: członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys , mieszkańcy sołectw;
 - Za obecność Sołtysa w turnieju drużyna otrzymuje dodatkowe 5 pkt. doliczane do wszystkich zdobytych punktów w turnieju przez drużynę;
 - Drużyna powinna liczyć  4  osoby (dwie kobiety i dwóch mężczyzn).
- Członkowie drużyny są mieszkańcami danego sołectwa, które reprezentują. Spełnienie tego warunku jest wymagane pod rygorem wykluczenia drużyny z turnieju.
- Uczestnik Konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę: na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania turnieju.

5.    Zasady rozegrania turnieju.
- Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju  w celu rozlosowania kolejności startu w konkurencjach;
 - O ilości konkurencji decydują organizatorzy
- Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja wyłoniona przez Organizatora;
- W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji;
- Przystępując do turnieju, drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu, bez możliwości zmian podczas trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji.

6.    Punktacja
- Punkty będą przyznawane według zajmowania miejsc.
Za pierwsze miejsce drużyna otrzyma tyle punktów ile drużyn bierze udział w turnieju
np. w przypadku 10 drużyn punktacja będzie wyglądała następująco:
I miejsce- 10 pkt
II miejsce- 9 pkt
III miejsce- 8 pkt
i tak dalej aż do ostatniego miejsca
- w konkurencjach artystycznych komisja może zastosować inną  punktację;
- w przypadku remisu zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja zaproponowana przez organizatora.

7. Konkurencje sprawnościowe:

Bieg w workach (cała drużyna)
Konkurencja na czas po starcie zawodnik wchodzi do worka i rozpoczyna sztafetę, mija pachołki, wychodzi z worka i wraca z nim jak najszybciej na miejsce startu, przekazuje go następnemu uczestnikowi. Konkurencja kończy się gdy ostatni zawodnik przybiegnie do mety. W przypadku gdy ktoś się przewróci, wstaje i biegnie dalej.

Bieg z workiem ziemniaków
Konkurencja  na  czas, konkurencja  dla mężczyzn (po jednym zawodniku z drużyny). Zawodnik biegnie  z workiem ziemniaków. Wygrywa najszybsza drużyna. (konkurencie na czas)

Slalom z oponą samochodową
Konkurencja na czas, konkurencja dla 1 kobiety i 1 mężczyzny. Konkurencja polega na toczeniu opony między rozstawionymi pachołkami, pierwsza startuje kobieta, toczy oponę do pachołka końcowego, tam  przekazuje oponę mężczyźnie, który musi ją toczyć  z powrotem, również slalomem. Wygrywa najszybsza drużyna.

Kręgle
Konkurencja zręcznościowa, drużyna w 2-osobowym składzie (1 kobieta,  1 mężczyzna). Konkurencja polega na strąceniu jak  największej ilości butelek  wypełnionych wodą (jest  9  butelek). Każdy zawodnik ma 1 rzut. Wygrywa drużyna, która w 2 rzutach strąci największą ilość butelek za pomocą piłki.

Strzały piłką do mini bramki
Każda drużyna wystawia zawodniczkę (kobietę), która odda 3 strzały do bramki. O wyniku decyduje ilość strzelonych goli.

Rzut ziemniakami do celu.
2 osoby z drużyny. Konkurencja polega na wrzuceniu do miski z wodą (trzymana przez jednego zawodnika)  z odległości 4 metrów jak największej ilości ziemniaków  (do wrzucenia ma   6 ziemniaków). Wygrywa drużyna  której zawodnik wrzuci celnie  do miski najwięcej ziemniaków i otrzymuje  największą ilość punktów. W przypadku jednakowej ilości wrzuconych ziemniaków  przyznawana  jest ex aequo  taka  sama  ilość punktów.  

Bieg na trzech nogach
Zawodnicy związują po jednej nodze (na wysokości kostki), na komendę „start” biegną w wyznaczone miejsce i wracają na start. Wygrywa reprezentacja która najszybciej pokona wyznaczony dystans.

 Picie mleka przez rurkę oraz  zjedzenie .  
Konkurencja na czas. Jedna osoba z drużyny.  Na komendę „start” zawodnicy zaczynają picie mleka przez rurkę  i kto  wypije do końca  podnosi rękę z flaga do góry.

Bieg farmera.
Konkurencja na czas.  Po jednej parze z każdej drużyny  (kobieta-mężczyzna). Jedna  osoba biegnie trzymając dwie  opony samochodowe, w wyznaczonym  miejscu zmiana: przekazuje opony  drugiej osobie, która wraca z nimi na  start. Wygrywa drużyna, która wykona  zadanie w najkrótszym czasie.

** Konkurencja dodatkowa- dogrywka

- Przeciąganie liny -  biorą udział wszyscy uczestnicy.
- Mądra głowa   
 Konkurencja polega na poprawnym udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytanie dotyczące historii wiedzy ogólnej o gminie Łopuszno. Za każdą dobrą odpowiedź przyznawane są 3 punkty. W tej konkurencji bierze udział każdy zawodnik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w siedzibie i na stronie internetowej GOSW Łopuszno.
2. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować do organizatora  tel. 882189422.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania zmian w regulaminie.

Zachęcamy Wszystkie sołectwa to zorganizowania stoiska sołeckiego podczas Dożynek Gminnych, zgłaszanie stoisk do 03.09.2019r nr tel.600899244

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Attachments:
Download this file (zgloszenie-turniej-solectw.jpg)Zgłoszenie - V TURNIEJ SOŁECTW[Zgłoszenie - V TURNIEJ SOŁECTW]Super User112 kB2019-08-30 15:46
Download this file (REGULAMIN-V-TURNIEJ-SOLECTW.pdf)REGULAMIN V GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA ŁOPUSZNO 2019[REGULAMIN V GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA ŁOPUSZNO 2019]Super User238 kB2019-08-30 15:46

Cat Hair Remover